واژه نامه تخصصی فالنیک (ایران اچ پی)

اصطلاحات و واژه های تخصصی دنیای IT در این واژه نامه مختصراً توضیح داده شده است.

(فهرستی که در اینجا می بینید؛ پیوسته در حال تکمیل است.)

سرور و تجهیزات شبکه

چاپگرها و تصویر سازها

کامپیوتر شخصی

سایر